Corporate Social Responsibility PL

Etyka Zawadowa

Ciparo uznaje, szanuje i popiera zasady uzgodnione przez Organizację Narodów Zjednoczonych o nazwie Global Compact ONZ. Ponadto Ciparo wspiera wytyczne dotyczące wielonarodowych przedsiębiorstw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W gospodarce rynkowej obowiązują prawa: własności, wolności w podejmowaniu działalności gospodarczej, równości i sprawiedliwości wszystkich podmiotów wobec prawa oraz uczciwość i indywidualna odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich skutki.
Świadomość, że firma powinna nie tylko uzasadnić swoje działania na rzecz jej akcjonariuszy, ale powinny być także zgodne z prawem i z zainteresowanymi stronami, jak pracowników, wierzycieli, konsumentów i społeczeństwa.

Ciparo w pełni zobowiązało się do przestrzegania prawa pracy. Każdy pracownik oprócz wynagrodzenia i premii otrzymuje miesięczne opłaty na fundusz emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne.

Leave a Reply